Bij calamiteiten bel: +31 6 22269289 24/7 Dienst

Tussendonk 130

4878 AM Etten-Leur

Bel

+31 6 22269289

E-mail

info@adsmilieutechniek.nl

Algemene voorwaarden

–    De door ADS Milieutechniek gemaakte offertes zijn altijd vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders is aangegeven ADS MILIEUTECHNIEK heeft het recht een offerte onverwijld, inhoudende binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

–      Overeenkomsten met ADS MILIEUTECHNIEK komen in beginsel tot stand door een schriftelijke bevestiging binnen 2 maanden van een door ADS MILIEUTECHNIEK uitgebrachte offerte, door ondertekening van een specifiek opdrachtenformulier van ADS MILIEUTECHNIEK of een andere schriftelijke wijze. Echter, ook indien door partijen uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst, wordt de overeenkomst geacht te bestaan. ADS MILIEUTECHNIEK wordt eerst gebonden na uitdrukkelijke aanvaarding van een opdracht. ADS MILIEUTECHNIEK heeft de bevoegdheid een opdracht niet te aanvaarden en zal in dat geval de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen.

–       ADS MILIEUTECHNIEK zal de overeenkomst met de nodige zorg en vakmanschap uitvoeren, doch staat  niet in voor het bereiken van enig resultaat, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.
ADS MILIEUTECHNIEK bepaalt de wijze waarop en de methode en apparatuur waarmee haar werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien ADS MILIEUTECHNIEK in dit opzicht verzoeken of instructies van de opdrachtgever opvolgt, is ADS MILIEUTECHNIEK volledig ontslagen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor die keuze, zonder dat dit voor ADS MILIEUTECHNIEK leidt tot de verplichting de opdrachtgever op mogelijke consequenties te wijzen, tenzij de nadelige consequenties van een verzoek op instructie van de opdrachtgever zonder enig onderzoek van ADS MILIEUTECHNIEK onmiddellijk duidelijk zijn. ADS MILIEUTECHNIEK heeft het recht de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden in meer of mindere mate door derden te laten verrichten, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ADS Milieutechniek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ADS MILIEUTECHNIEK worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ADS MILIEUTECHNIEK zijn verstrekt, heeft ADS Milieutechniek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. ADS MILIEUTECHNIEK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorhaar kenbaar hoorde te zijn.

–       Overeengekomen termijnen voor het voltooien van de door ADS MILIEUTECHNIEK te verrichten werkzaamheden en/of voor de aanlevering van het resultaat daarvan gelden- ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen – bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. In het geval ADS MILIEUTECHNIEK een overeengekomen termijn niet in acht neemt dient zij schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan haar een, na overleg met haar te bepalen, redelijke termijn moet worden gegund waarbinnen zij alsnog kan nakomen.
De termijn wordt in elk geval verlengd met het tijdvak, waarin de uitvoering van de opdracht is belemmerd door toedoen van de opdrachtgever.

–       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Dergelijke wijzigingen en/of aanpassingen zijn slechts bindend indien zulks schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ADS MILIEUTECHNIEK zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ADS MILIEUTECHNIEK de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien de opdrachtgever een wijziging van de overeenkomst voorstelt die neerkomt op een vermeerdering van de werkzaamheden, en ADS MILIEUTECHNIEK daarmee akkoord gaat, zal die wijziging als een nieuwe opdracht worden beschouwd.
Indien de opdrachtgever een wijziging van de overeenkomst voorstelt die bestaat uit of leidt tot een vermindering van de werkzaamheden van ADS MILIEUTECHNIEK kan ADS MILIEUTECHNIEK vergoeding van de door haar als gevolg daarvan geleden schade vorderen die in elk geval 50% van de voor niet uitgevoerde werkzaamheden verschuldigde vergoeding zal bedragen.

 

–       Wanneer de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden, alsmede in het geval van schorsing van betalingen, surseance van betaling, faillissement, liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, is ADS MILIEUTECHNIEK gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden, dan wel voor dienstverlening vooruitbetaling en/of zekerheid te eisen , (onverminderd het recht van ADS MILIEUTECHNIEK op volledige schadevergoeding van de schade die het gevolg is van enige niet-nakoming van de opdrachtgever), dan wel verdere uitvoering van alle tussen de opdrachtgever en ADS MILIEUTECHNIEK lopende overeenkomsten op te schorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Zowel in geval van ontbinding als in dat van opschorting heeft ADS MILIEUTECHNIEK het recht terstond betaling te verlangen voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte uren, alsmede voor schaden, kosten en rente, een redelijk deel van de gederfde winst daaronder begrepen, onder aftrek van de reeds betaalde termijnen.

 

–       Opdrachtgever zal de resultaten van de werkzaamheden van ADS MILIEUTECHNIEK bestaande uit onderzoek ’s uitslagen, adviezen, informatie of welke andere vorm dan ook, uitsluitend te eigen behoeve gebruiken. Behoudens wanneer de resultaten zijn vervat in een voor het betreffende doel bestemd certificaat, zal de opdrachtgever deze niet gebruiken voor publicatie of voor opname in voor derde toegankelijke documentatie, of daarna verwijzen.
Indien misverstanden ontstaan tengevolge van het door de opdrachtgever bekendmaken van resultaten van het onderzoek of wanneer ADS MILIEUTECHNIEK ernstig gevaar voor personen of goederen constateert of wanneer geheimhouding in strijd is met wettelijke taken en verplichtingen, heeft ADS Milieutechniek ASBSET het recht gegevens zoveel als nodig aan derden bekend te maken of toe te lichten. Indien mogelijk treedt ADS MILIEUTECHNIEK eerst in overleg met de opdrachtgever voordat mededelingen aan derden gedaan worden. ADS MILIEUTECHNIEK heeft het recht resultaten te gebruiken voor vergelijkings-, referentie- statische of wetenschappelijke doeleinden, waarbij ADS MILIEUTECHNIEK ervoor zorg draagt dat de identiteit van de opdrachtgever niet kenbaar is.

 

–       ADS MILIEUTECHNIEK zal immer gerechtigd zijn gelijksoortige werkzaamheden voor andere opdrachtgevers te verrichten, tenzij schriftelijk het tegendeel is bedongen.

 

–       De opdrachtgever zal met de medewerkers van ADS MILIEUTECHNIEK geen arbeidsovereenkomst aangaan dan wel anderszins buiten ADS MILIEUTECHNIEK om, direct dan wel indirect, te werk stellen, noch tijdens de duur van de werkzaamheden, noch binnen 2 jaar na beëindiging van de werkzaamheden, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. Indien de opdrachtgever deze bepaling schendt, zal de opdrachtgever ADS MILIEUTECHNIEK een boete betalen van € 25.000,- per medewerker met wie de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat dan wel per medewerker die anderszins buiten ADS MILIEUTECHNIEK om, direct dan wel indirect, te werk wordt gesteld.

 

–       Alle rechten op uitvindingen, werkwijzen en dergelijke gedaan of ontwikkeld door ADS MILIEUTECHNIEK voor of naar aanleiding van een opdracht zullen toekomen aan ADS MILIEUTECHNIEK

 

–       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hen overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Dit geldt in ieder geval voor de werkwijze van ADS MILIEUTECHNIEK
Voor deze geheimhouding geldt een termijn voor onbepaald tijd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. ADS MILIEUTECHNIEK stelt rapporten wel beschikbaar indien er vanuit overheidswegen naar gevraagd wordt.

 

–       ADS MILIEUTECHNIEK is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of derden lijden uit welken hoofde dan ook en die op welke wijze dan ook verband houdt met de aan ADS MILIEUTECHNIEK verstrekte opdracht, tenzij sprake is van eigen opzet of grove schuld van ADS MILIEUTECHNIEK  ADS MILIEUTECHNIEK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade in de ruimste zin van het woord, waaronder in ieder geval dient te worden begrepen gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst en immateriële schade, zelfs ingeval van eigen opzet of grove schuld van ADS MILIEUTECHNIEK
ADS MILIEUTECHNIEK is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of derden lijden uit welken hoofde dan ook en die op welke wijze dan ook verband houdt met de opdracht, indien deze is veroorzaakt door ADS MILIEUTECHNIEK derden, zelfs indien sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van deze hulppersonen.
ADS MILIEUTECHNIEK is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of derden lijden en welke is (mede) veroorzaakt door bij de opdrachtgever door ADS MILIEUTECHNIEK gedetacheerde personen.
ADS MILIEUTECHNIEK is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.
Indien ADS MILIEUTECHNIEK aansprakelijks is voor enige schade, is die aansprakelijkheid van ADS MILIEUTECHNIEK uitdrukkelijk beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de opdrachtgever in het kader van de aan ADS MILIEUTECHNIEK verstrekte opdracht heeft voldaan. Aanspraken van de opdrachtgever met betrekking tot de aan ADS MILIEUTECHNIEK verstrekte opdracht vervallen na een jaar na verzending van de factuur door ADS MILIEUTECHNIEK aan de opdrachtgever.
De opdrachtgever is verplicht om, zodra hij bekend wordt met omstandigheden die duidelijk maken, of indiceren, dat de door ADS MILIEUTECHNIEK verrichte werkzaamheden niet correct zijn uitgevoerde respectievelijk zouden zijn uitgevoerd, zulks binnen zeven werkdagen na de ontdekking daarvan schriftelijk aan ADS Milieutechniek mede te delen. De opdrachtgever is verplicht om een redelijke mate van inspanning te verrichten teneinde eventuele gebreken in de uitvoering van de overeenkomst zijdens ADS MILIEUTECHNIEK op te sporen. ADS MILIEUTECHNIEK aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de opdrachtgever niet tijdig bij haar klaagt. De opdrachtgever vrijwaart ADS MILIEUTECHNIEK voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van ADS MILIEUTECHNIEK door opdrachtgever of door een ander aan wie de opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ADS MILIEUTECHNIEK.

 

–       Behoudens wanneer op de factuur anders is vermeld, zijn facturen betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.
Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever ADS MILIEUTECHNIEK een rente verschuldigd van 1,5% per maand voor elke maand of gedeelte daarvan dat betaling uitblijft, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn. De opdrachtgever is voorts aan ADS Milieutechniek alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien de opdrachtgever een opeisbaar verschuldigde som ondanks aanmaning niet voldoet en ADS MILIEUTECHNIEK de vordering aan derden in handen geeft. De opdrachtgever heeft niet het recht een eventuele tegenvordering met de vordering van ADS MILIEUTECHNIEK te compenseren. Alle betalingen dienen derhalve zonder enige aftrek of schuldvergelijking plaats te vinden. Bij opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden behoudt ADS MILIEUTECHNIEK zich in alle gevallen het recht voor periodiek facturen te verzenden. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van ADS MILIEUTECHNIEK  en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens ADS MILIEUTECHNIEK onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerst plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

–       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ADS MILIEUTECHNIEK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ADS MILIEUTECHNIEK niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
ADS MILIEUTECHNIEK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ADS MILIEUTECHNIEK haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van ADS MILIEUTECHNIEK opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ADS MILIEUTECHNIEK niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien ADS MILIEUTECHNIEK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zijn gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbaren deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

–       Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen heeft ADS MILIEUTECHNIEK steeds het recht om haar berichten – waaronder de resultaten van haar werkzaamheden – per gewone post aan haar opdrachtgevers te verzenden en is het risico van het niet aankomen daarvan voor de opdrachtgever.

 

–       Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig of anderszins niet verbindend mocht zijn, doet zulks geen afbreuk aan alle overige bepalingen en zal de betrokken bepaling zodanig toegepast worden als het meest overeenkomt met haar strekking zonder strijdigheid met de wet.

 

–       Op elke overeenkomst tussen ADS MILIEUTECHNIEK en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting, indien dit anders zou gelden, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 

–       Een bevoegde rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen opdrachtgever en ADS MILIEUTECHNIEK kennis te nemen.
Niettemin heeft ADS MILIEUTECHNIEK het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

–       Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantoren van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Van toepassing is steeds

De laatst gedeponeerde versie van deze algemene voorwaarden. ADS MILIEUTECHNIEK is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Voor zover de opdrachtgever in gevolge artikel 6:235 BW geen beroep kan doen op de vernietigingsgronden zoals bedoeld in artikel 6:233 en 234 BW is terhandstelling van de gewijzigde algemene voorwaarden niet noodzakelijk voor de toepasselijkheid daarvan.